Centrum Atma

Ruimte voor je slogan

 

 

NUMEROLOGIE, OORSPRONG EN DOEL.

 

OORSPRONG:

 

 • De Numerologie is een wetenschap van symbool, cyclus en trilling. De numerologie verschaft een middel tot het begrijpen van cyclische patronen of eigenschappen die specifiek verband houden met ieder van ons in ons persoonlijk leven. Door het begrijpen van je eigen persoonlijk ritme wordt het gemakkelijker mee te "stromen" met het leven en je lot beter in de hand te krijgen, in plaats van slachtoffer te zijn van de "omstandigheden".

   

 • De toepassing van de Numerologie ligt discreet opgeslagen in annalen van de tijd. Moderne historici veronderstellen dat de grondslagen van de numerologie hun oorsprong vinden in de oude Hindoe-leer. In haar ontwikkeling is de moderne numerologie eveneens beinvloed door het Arabische talstelsel. Een andere belangrijke bron is gelegen in de traditie en de symboliek van de Kabbala. Het is bekend dat de Egyptenaren, de Soemeniers, de Chinezen en de Foeniciers geschreven getallen hebben gebruikt. In de Esoterische traditie van deze culturen ligt de rijkdom van nog steeds niet ontdekte wijsheid, die gebaseerd is op de geheimzinnige leringen van hun numerologische tradities. De bijbel is rijk geladen met een symboliek van een zuiver numerologische opbouw.

   

 • Degene die de grootste invloed heeft gehad op de huidige methode van werken, is Pythagoras geweest, een Griekse wijsgeer die tussen ongeveer 600 en 550 voor het begin van de jaartelling geboren werd. Hij heeft een school opgericht waar esoterische kennis onderwezen werd naast wiskunde, muziek, astronomie en wijsbegeerte. Hij gaf onderricht in de verhouding tussen de mens en de goddelijke wetten, weerspiegeld in de wiskunde en de getallen. De huidige getallenleer is op zijn wijsgerig inzicht gegrondvest.

   

 • Hij toonde o.a. aan, dat Cijfers hun inhoud behielden zonder dat ze in de muziek en astronomie hun toepassing vonden, maar dat daarentegen muziek alsook astronomie, niet zonder Getallen konden bestaan.

   

 • Hij baseerde zelfs zijn Religieuse wereldbeeld op de Trillingswaarden van Cijfers. Pythagoras geloofde dat de Essentie van alles wat bestond, in Cijfers en Getallen uit te drukken was en dat het hele Universum functioneerde volgens Progressieve Cycli.

   

   

  DOEL:

   

   

 • Het doel van de Numerologie is elk facet van het menselijk gedrag afzonderlijk te beschouwen en er zijn "veel" facetten. De wetenschap der cijfers moet als handig stuk gereedschap gezien worden voor het oplossen van problemen, in de liefde, relaties, in de carriere etc.

   

 • Belangrijk is ook, dat we inzicht in onze toekomst kunnen krijgen en daardoor met meer zelfvertrouwen al onze energie op de vervulling van onze potentiele mogelijkheden kunnen richten.

   

 • De geboortedatum en naam geven de "trillingen" aan die we uitzenden en ontvangen. Hoe komt het dat een bepaald cijfer regelmatig in ons leven voorkomt en hoe kunnen we onze voorkeur voor een of ander cijfer verklaren?

   

 • Uitgaande van het feit dat elk cijfer en elke letter met een bepaalde magnetische kracht geladen zijn, die uitgesproken karakteristieken vertonen en bepaalde gebeurtenissen veroorzaken of aantrekken, zullen ook, door de numerieke waarde van ons geboortegegeven(datum en naam ) ons karakter beinvloeden en ons dienovereenkomstige omstandigheden plaatsen. In zeker opzicht behoren deze trillingen bij ons.

   

 • De geboortedatum geeft aan welke richting ons leven zal nemen - de diverse omstandigheden waar we in terecht zullen komen - het type mensen waar we mee om zullen gaan, hij zal onze zwakke zijde zowel als onze sterke zijde tonen en ons verder vertellen wat we in bepaalde omstandigheden het beste kunnen dien.

   

 • Onze volledige geboortenaam geeft ons een sleutel tot ons persoonlijk verleden met al de ervaringen die we reeds hebben opgedaan, plus de erfelijke factoren en geeft verder onze persoonlijkheid en ons potentieel weer - dus degene die we in "wezen" zijn.

   

 • Elk cijfer heeft uiteraard zijn positieve en zijn negatieve aspecten en het is aan ons de inhouden en waarden, die onze persoonlijke cijfers vertegenwoordigen, op positieve of negatieve wijze te gebruiken en aan ons om te bepalen of we meevallers of tegenvallers zullen aantrekken of uitstralen. Laten we in ieder geval proberen het accent op onze positieve trillingen te leggen en ons te ontwikkelen tot de mens die , hoe "diep" verstopt dan ook, voelen en denken te zijn.

   

 • Samengevat kan de Numerologie een prachtig hulpmiddel zijn bij het opdoen van zelfkennis en zelfbewustzijn en een steun zijn bij het opruimen van allerlei conditioneringen.

   

   


   

   

   

   

 

 

UITLEG GETALLEN NUMEROLOGISCH RAPPORT

 

LEVENSLESGETAL:

 

Het Levenslesgetal is een constante en kan op geen enkele manier veranderd of gewijzigd worden, omdat het ontleend wordt aan de geboorte-datum.

 

Het duidt je beroep aan (in combinatie met de andere getallen) en wat je in dit leven kan en of moet leren. Na de geboorte vervaagd de herinnering hieraan meestal vrij snel; elke keer als je dagelijks leven afwijkt van je "les" ervaar je pijn, frustratie, teleurstelling, tegenslag of conflicten.

 

Door de lessen te leren, bij te sturen en je negatieve kanten te overwinnen, worden de afwijkingen van het levenspad steeds kleiner en wordt je je meer bewust van het juiste pad!

 

ZIELSGETAL:

 

Het Zielsgetal is je werkelijke innerlijke persoonlijkheid, dat enkel door jezelf gekend wordt.

 

Als je reincarnatieleer aanhangt, duidt het zielsgetal ook aan wat je in een vorig leen bent geweest, dit deel van je "zijn" wordt door anderen niet onderkend, tenzij ze je heel goed kennen.

 

Het Zielsgetal is datgene wat je in je verborgen "innerlijk" wilt zijn.

Daar het zielsgetal iets onthult van de verzamelde groei in vorige levens, wordt het een kracht, die aan je huidige leven ten grondslag en dat beinvloed.

 

Je kunt uit dit getal dus veel inspiratie putten! Het Zielsgetal verkrijg je door de klinkers van je naam bij elkaar op te tellen.

 

PERSOONLIJKHEIDSGETAL:

 

Je Persoonlijkheidsgetal geeft aan hoe je bij anderen "overkomt"; het wil niet zeggen wie je werkelijk bent!

 

Het Persoonlijkheidsgetal geeft dus aan wat anderen van je verwachten op grond van het beeld dat je oproept.

 

Het Persoonlijkheidsgetal is je "uiterlijke" kant, die je aan de buitenwereld laat zien, de manier waarop je overkomt op anderen.

 

Om dit getal te vinden worden de medeklinkers van je volledige naam bij elkaar opgeteld.

 

GEINTEGREERD ZELF:

 

Dit is het samenkomen van het Zielsgetal en het Persoonlijkheidsgetal. Veelal beginnen deze kwaliteiten pas tijdens het volwassen worden vaste vorm te krijgen.

 

Het Geintegreerd Zelf helpt je het Zielsgetal en het Persoonlijkheidsgetal in balans te brengen.

 

KRACHTGETAL:

 

Het Krachtgetal is het samenkomen van je Geintegreerd Zelf en je Levenslesgetal dit getal is een combinatie van al je "mogelijkheden" en "talenten".

 

KARMISCHE LESSEN:

 

De getallen die niet in je geboortenaam voorkomen, bepalen waar er een onevenwichtigheid optreedt. Bij afwezigheid van een getal in de namen, verdient dat getal bijzondere aandacht om de aangegeven les onder de knie te krijgen!

 

Wanneer men al wat ouder is, kan men een groot gedeelte van de karmische les al gerealiseerd hebben.

 

Bij sommige mensen zal dit sneller gaan naarmate hun bewustzijn gegroeid is!

 

PERSOONLIJKE JAREN:

 

De Persoonlijke Jaren keren om de 9 jaar terug. Telkens als er een cyclus vernieuwd wordt, verschaft hij het individu die omstandigheden die zijn bewustzijn verhogen.

 

Elke 9-jaars cyclus biedt talloze kansen op vermeerdering an zelfinzicht en wijsheid.

 

Als op de uitdagingen van de cyclus wordt ingegaan en deze overwonnen zijn, ontstaan er nieuwe kansen op de Levensweg. Het is van groot belang dit in het oog te houden.

 

Kennis van het Persoonlijk Jaar kan onmisbaar zijn voor het versnellen van de ontwikkeling van het Bewustzijn.